czwartek, 20 grudnia 2012

Dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z umwową, właściwy będzie sąd powszechny w Warszawie.

Klauzula pozwalająca na zmianę właściwości sądu w razie sporu sądowego. Strony mogą umówić się, że właściwy będzie sąd pierwszej instancji dla określonego miasta, kilku miast lub inaczej oznaczonych miejsc.

Nie wyłącza to właściwości sądu w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Nie dotyczy to przypadków właściwości wyłącznej - określonej w kpc - czyli dot. spraw związanych z nieruchomościami, dziedziczeniem, stosunkiem członkostwa w organizacjach lub spółkach, małżeństwem oraz w sprawach między rodzicami a dziećmi dotyczących tej relacji.

Nie można też zastrzec, że sąd okręgowy ma rozpoznawać sprawy sądu rejonowego, i na odwrót.

Postanowienie to jest najczęściej narzucane przez stronę silniejszą, przy czym w umowach konsumenckich - jest to klauzula niedozwolona, w związku z czym - nieważna. Wiąże się oczywiście z dużymi utrudnieniami, jeśli druga strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na drugim końcu Polski.

Z drugiej strony, należy mieć zawsze na uwadze, że co do zasady sprawy wytaczane są przed sąd miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. Może się zatem okazać - w konkretnych przypadkach - że ryzyko wynikające z tego postanowienia jest znikome. Przykładem może być umowa sprzedaży - po zapłacie ceny za towar, w zasadzie jedyne roszczenia jakie mogą powstać, będą w praktyce związane z gwarancją i rękojmią, a więc pozwanym będzie sprzedający.


Ważność klauzuli
4/5